ERASMUS10

 

Newsletter

Πρόγραμμα MILE

Πρόγραμμα MILE: Ενσωμάτωση των μεταναστών

στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη

Χώρα:Ελλάδα/Ευρώπη
Τοποθεσία: Μιλάνο (Ιταλία), Αθήνα/Δυτική Ελλάδα, Βιγιάντεκανς (Ισπανία), Ίνσμπρουκ (Αυστρία)
Περίοδος: Δεκέμβριος 2018 – Μάιος 2021

Εταίροι: ICEI ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE ASSOCIAZIONE (συντονιστής), AFOLMET Agencyfortraining, jobguidanceandemployment(Ιταλία), EMIT FELTRINELLI (Ιταλία), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα), Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε. (Ελλάδα), FOUNDATIONACTIONAGAINSTHUNGER(Ισπανία), FOUNDATIONFUTUR (Ισπανία), VEREINMULTIKULTURELL(Αυστρία)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (AMIF-2017-AG-INTE)

Γενικό Πλαίσιο

Το 2016 το ποσοστό απασχόλησης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)ήταν κατά 15,2% χαμηλότερο από εκείνο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), με τις γυναίκες και τους πρόσφυγες να πρέπει ν' αγωνίζονται περισσότερο για μία θέση στην αγορά εργασίας. Ακόμη και όταν απασχολούνται, οι ΥΤΧ εργάζονται συνήθως σε εργασίες χαμηλότερου επιπέδου των προσόντων και των δεξιοτήτων τους (40% των ΥΤΧ διαθέτουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με το 20% των γηγενών της Ε.Ε.), υπερεκπροσωπούνται σε ορισμένους μόνο τομείς κι εμφανίζουν χειρότερες μισθολογικές αμοιβές, ασφάλιση και προοπτικές σταδιοδρομίας (Eurostat, EU Labour Force Survey).

Η ένταξη των ΥΤΧ στην αγορά εργασίας δεν αποτελεί μόνο βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική ένταξή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά συμβάλλει επίσης στις οικονομίες των κρατών μελών. Ωστόσο, οι ΥΤΧ στην Ευρώπη εξακολουθούν ν’ αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίαςκι εξακολουθεί να υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της αγοράς εργασίας και των προφίλ των μεταναστών: οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, συχνά δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά με την απασχόληση των ΥΤΧ ή/και δεξιότητες διαχείρισης της ποικιλομορφίας με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να υφίστανται στερεότυπα και πρακτικές διακρίσεων. Από την άλλη πλευρά, η εμπεριστατωμένη/εκτενής ενημέρωση, η κατάρτιση, η στήριξη σε θέματα απασχόλησης και η καθοδήγηση των μεταναστών - στοιχεία τα οποία δύνανται να εμπλέξουν ακόμη και τους πιο ευάλωτους από αυτούς - εξακολουθούν ν’ αποτελούν αποσπασματικές ενέργειες.

Η κατάσταση αυτή είναι εμφανής ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που μάχονται για την οικονομική τους ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα έρχονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο της μετανάστευσης: η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία αποτελούν πύλες εισόδου προς την Ευρώπη (173.000 αφίξεις μέσω των θαλάσσιων ακτών το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες). Επίσης, σε αυτές τις τρεις χώρες αλλά και σε άλλες, όπως η Αυστρία, έχουν αναβιώσει έννοιες όπως ο λαϊκισμός και οι διακρίσεις.

Χρήσιμα προγράμματα και πρωτοβουλίες έχουν δρομολογηθεί για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, εξακολουθούν ν’ αποτελούν κυρίως κατακερματισμένες δράσεις, οι οποίες πρέπει να ενταθούν, βασιζόμενες σε συνεργασίες με πολλούς φορείς, εστιάζοντας κυρίως στην εμπλοκή των εργοδοτών και στη συνολική υποστήριξη των μεταναστών (Ευρωπαϊκός διάλογος για τις δεξιότητες και τη μετανάστευση, 23/05/2017). Οι τοπικοί παράγοντες (δημόσιες αρχές, κοινωνικές / οικονομικές ομάδες, υπηρεσίες απασχόλησης και άλλοι οργανισμοί του τρίτου τομέα) χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες προκειμένου να μοιραστούν και να εφαρμόσουν εξατομικευμένα, ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά μοντέλα παρέμβασης.

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου είναι ν’ αναπτυχθεί, να εφαρμοστεί και να κυριαρχήσει ένα αποτελεσματικό μοντέλο ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τους ΥΤΧ, το οποίο βασίζεται σε πολυτομεακές ικανότητες, στην κινητοποίηση των εμπλεκόμενων παραγόντων, καθώς και των πολιτισμικών, κοινωνικών και οικονομικών αναγκών των μεταναστών.

Ωφελούμενοι

Οι άμεσοι ωφελούμενοι του έργου είναι:

• 60 παράγοντες/ενδιαφερόμενα μέρη στην Ευρώπη, των οποίων οι ικανότητες, οι μεθοδολογίες και τα εργαλεία ενσωμάτωσης των ΥΤΧ στην αγορά εργασίας θα ενισχυθούν και θα εμπλουτιστούν.

• Ωφελούμενοι πρώτου επιπέδου: 120 ΥΤΧ (συμπεριλαμβανομένων 20 προσφύγων) θα εκπαιδευτούν και θα υποστηριχθούν μέσω του μοντέλου που προτείνει το MILE (στοχευμένη κατάρτιση, καθοδήγηση, εργασιακή εμπειρία και υποστήριξη μετά την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας).

• Δικαιούχοι δεύτερου επιπέδου: 400 ΥΤΧ θα επωφεληθούν από τις βελτιωμένες κι ενισχυμένες υπηρεσίες κατάρτισης, απασχόλησης και εργασιακής καθοδήγησης.

• Φορείς κι ενδιαφερόμενα μέρη από άλλες 6 χώρες της Ε.Ε. θα προσεγγιστούν μέσω των ενεργειών διάδοσης και δράσεων ενσωμάτωσης.

Οι έμμεσοι ωφελούμενοι του έργου είναι:

• Εργοδότες, οι οποίοι προσεγγίζονται μέσω των ενώσεων των εργοδοτών (μερικές από αυτές συμπεριλαμβάνονται στην εταιρική σχέση) και των τοπικών δικτύων προκειμένου να εμπλακούν , έτσι ώστε να προωθήσουν επιτυχημένες πρακτικές ένταξης ΥΤΧ.

• Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, που προσεγγίζονται μέσω της επικοινωνιακής εκστρατείας του έργου.

• ΥΤΧ, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, οι οποίοι προσεγγίζονται μέσω μιας άμεσης ενημερωτικής εκστρατείας σχετικά με τις τοπικές υπηρεσίες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το έργο, καθώς επίσης και μέσω ανεπίσημων εκδηλώσεων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

• Τοπικός πληθυσμός και πολίτες της Ε.Ε., οι οποίοι προσεγγίζονται μέσω της on-line επικοινωνίας και εν γένει της επικοινωνιακής εκστρατείας του έργου που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση, σχετικά με τη συμβολή των ΥΤΧ στις οικονομίες και στην καταπολέμηση των στερεοτύπων.

Προβλεπόμενες Δραστηριότητες

Το έργο βασίζεται σε μια διακρατική συνεργασία ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών σε 4 χώρες της Ε.Ε. (5 πόλεις, 8 εταίροι, 14 συνεργάτες). Η δράση βελτιώνει τις πρακτικές των βασικών εμπλεκόμενων φορέων και προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αποτελεσματική υποστήριξη της εργασιακής ενσωμάτωσης των ΥΤΧ. Οι οργανισμοί ενθαρρύνουν μια δομημένη συνεργασία σε τοπικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία βασίζεται σε μια προσέγγιση τριπλού οφέλους: για τους υπηκόους τρίτων χωρών, τους εργοδότες και τις υπηρεσίες απασχόλησης.

Οι δραστηριότητες που προβλέπονται από το έργο είναι:

  • Αξιολόγηση των αναγκών των εργοδοτών και ανάπτυξη ικανοτήτων για τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς
  • Συνεχιζόμενες πολυεπίπεδες ομάδες εργασίας που δημιουργούνται, προκειμένου να μοιραστούν εμπειρίες και λύσεις
  • Ανάπτυξη κι εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για την εργασιακή ενσωμάτωση των ΥΤΧ, η οποία εστιάζει στις γυναίκες και τους νέους σε 2 επίπεδα
    • Μια καινοτόμα, ολοκληρωμένη και προσαρμοσμένη υποστήριξη (μοντέλο MILE)
    • Βελτιωμένες κι ενισχυμένες υπηρεσίες κατάρτισης, απασχόλησης κι επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Διάδοση κι ενσωμάτωση: επισκέψεις μελέτης, κατάρτιση κι ανταλλαγή αποτελεσμάτων σε τοπικό κι Ευρωπαϊκό επίπεδο, για να ευνοηθεί η μεταφορά του MILE

 

CO FUNDED BY THE EU

imageedit 1 5853377420 logoETE 0 P4ALL Sesba Logo Colour DIVINA logo f WEMIN r2v logo 2 SENDING

MILE Bios Logo