Newsletter

Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας

ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

Εν αναμονή της πρόσκλησης για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», η προδημοσίευση του προγράμματος μας παρουσιάζει τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, τις επιλέξιμες καλλιέργειες, τα επιλέξιμα ζώα και τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρήσουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι:

• Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.
• Υποψήφιοι με αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκοτόπους ή εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2020 και είναι ενεργή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης των Προσκλήσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες για την Δράση 11.2.1 (Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία) είναι οι εξής:

• Αραβόσιτος κτηνοτροφικός.
• Αραβόσιτος εδώδιμος.
• Χειμερινά σιτηρά.
• Μηδική, Τριφύλλι.
• Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή.
• Όσπρια.
• Βαμβάκι.
• Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες.
• Ελαιοκομία.
• Σταφίδα.
• Επιτραπέζια σταφύλια.
• Σταφύλια οινοποιήσιμα.
• Μηλοειδή.
• Πυρηνόκαρπα.
• Εσπεριδοειδή.
• Αρωματικά - Φαρμακευτικά φυτά.
• Ροδιά.
• Ακτινίδιο.
• Συκιά.
• Μικρόκαρπες/Δάσους.
• Αβοκάντο.
• Ακρόδρυα.
• Φυλλώδη Λαχανικά - Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα.

Τα επιλέξιμα ζώα για την Δράση 11.2.2 (Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία) είναι τα εξής:

• Αιγοπρόβατα.
• Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση.
• Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση.
• Μελίσσια.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης είναι τα εξής:

• Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.
• Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.
• Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
• Να περιλαμβάνονται από την 31/12/2020 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π.
• Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάρια).
• Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
• Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:
α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,
β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης - αγροτεμαχίου, δράσεις των μέτρων 10 και 11.
γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:

Για την Δράση 11.2.1 (Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία):

• Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος.
• Εντασσόμενη έκταση.
• Επαγγελματίας Αγρότης.
• Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Για την Δράση 11.2.2 (Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία):

• Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος.
• Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών.
• Επαγγελματίας Αγρότης.

Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους είναι οι εξής:

• Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης.
• Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει.
• Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.
• Οι δικαιούχοι δεσμεύονται:
 - Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων το είδος των ζώων και τον αριθμό των κυψελών με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων.
 - Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.
 - Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων.
 - Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, εκτροφές και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
 - Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής.
 - Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
 - Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.
 - Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους είναι τριετούς διάρκειας.
 - Για την Δράση 11.2.1 εφαρμόζονται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ΄ έτος και καθ΄ όλη την περίοδο της δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η δράση θα πρέπει να ανέρχεται σε 0,2 Ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για μεικτές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Για να διαβάσετε την προδημοσίευση του Μέτρου 11, πατήστε εδώ.

imageedit 1 5853377420 logoETE 0 P4ALL Sesba Logo Colour DIVINA logo f Digita LogoWEMIN r2v logo 2    Social B Logo Stacked Colour RGBSENDING

MILE Bios Logo  REFORM SEASONREADY DigitalGURU logo