Newsletter

Μείωση της Νιτρορύπανσης

Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Εν αναμονή της πρόσκλησης για τη Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», η προδημοσίευση μας παρουσιάζει τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, τις επιλέξιμες καλλιέργειες και τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρήσουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 θα προκηρυχθούν δύο (2) Προσκλήσεις:

• Με εφαρμογή αγρανάπαυσης (ειδικές δεσμεύσεις Α) και εφαρμογή αμειψισποράς (ειδικές δεσμεύσεις Β), για συγκεκριμένες επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες ανά δέσμευση.
• Με εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες (ειδικές δεσμεύσεις Γ) και παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης (ειδικές δεσμεύσεις Δ), για συγκεκριμένες επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση.

Το ύψος της ενίσχυσης για τη Δυτική Ελλάδα κυμαίνεται από 188 έως 600 €/Ha/έτος για αγρανάπαυση, αμειψισπορά και χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες ανάλογα με την καλλιέργεια που θα επιλέξει ο δικαιούχος, ενώ για την παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης υπολογίζεται ως εξής:

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) = (έκταση ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 μέτρων/ενταγμένη έκταση) * Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ),

όπου το ΤΑΚ κυμαίνεται από 345,10 έως 8.674,67 €/Ha/έτος ανάλογα με την καλλιέργεια που θα επιλέξει ο δικαιούχος.

Περιοχές παρέμβασης:

Η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β ́ 1575), 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β ́ 1212), 24838/1400/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β ́1132), 106253/2010 (ΦΕΚ Β ́1843), 190126/2013 (ΦΕΚ Β ́983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β ́3224) ΚΥΑ, καθώς και στις ακόλουθες 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων:

1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
2. Υγρότοποι Αμβρακικού
3. Εθνικό Πάρκο Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
4. Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού
5. Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός
6. Δέλτα Νέστου
7. Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη.

Οι περιοχές ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς των Νομών Ηλείας και Αχαΐας που εντάσσονται ολικώς ή μερικώς, αφορά τους εξής Καλλικρατικούς Δήμους: Ήλιδας, Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Αρχαίας Ολυμπίας, Δυτικής Αχαΐας, Πηνειού.

Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων ως προς την περιοχή παρέμβασης θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2021.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση και στις δύο Προσκλήσεις της Δράσης για διαφορετικά αγροτεμάχια με εξαίρεση το συνδυασμό αγρανάπαυση με αμειψισπορά και το συνδυασμό αγρανάπαυση με παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης. Για την περίπτωση των μη επιτρεπόμενων συνδυασμών, ο αιτών πρέπει να επιλέξει μια από τις δύο ειδικές δεσμεύσεις για το σύνολο των αγροτεμαχίων που θέλει να εντάξει στη δράση.

Τα επιλέξιμα αγροτεμάχια θα πρέπει:

• Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου του έτους 2021, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς. Για την Ειδική Δέσμευση Γ, τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει επιπλέον να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 με επιλέξιμη δενδρώδη καλλιέργεια.
• Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας). Ο υποψήφιος πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, να διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά απόδειξης της αρδευσιμότητας των αιτούμενων αγροτεμαχίων και να μπορεί να τα επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
• Τα προς ένταξη αγροτεμάχια στην ειδική δέσμευση Δ να εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης).
• Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.
• Για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» στην ειδική δέσμευση Γ, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων να ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Αποκλείονται τα εξής αγροτεμάχια:

• Κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα στη δράση 10.1.04 με βάση την αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
• Κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα σε άλλη δράση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης

Για τους υποψηφίους της Δράσης των οποίων οι εκμεταλλεύσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ισχύουν τα εξής βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

• Υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση.
• Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).

Δεσμεύσεις δικαιούχων

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Δράσης είναι διετούς διάρκειας (2022 - 2023) και μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι θα πρέπει:

• να κατέχουν τα ενταγμένα αγροτεμάχια νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων,
• να διατηρούν τα ενταγμένα αγροτεμάχια σταθερά καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις,
• να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής,
• να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.

Για να διαβάσετε την προδημοσίευση της Δράσης 10.01.04, πατήστε εδώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α: Αγρανάπαυση

• Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης στην ειδική δέσμευση Α αρδεύσιμης έκτασης ενώ το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί έως 50%, χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης.
• Η εναπομείνασα της αγρανάπαυσης έκταση, καλλιεργείται με επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες (Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλα, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, Βαμβάκι).
• Επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της ομάδας καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά».
• Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες.
• Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. άροση, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, βόσκηση κ.ά.) με εξαίρεση την ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι, που συνίσταται στην κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης καθώς και στην κοπή της ποώδους βλάστησης ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών (σύμφωνα με την περίπτωση Δ της παραγράφου 6 του άρθρου 40 της αριθ. 104/7056/22.01.2015/ΦΕΚ Β ́ 147 ΥΑ, όπως ισχύει).
• Εάν η δέσμευση της αγρανάπαυσης πρόκειται να εφαρμοστεί σε ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, όπως προκύπτει από δήλωση του ενδιαφερόμενου στην ΕΑΕ του έτους εφαρμογής, τότε ο δικαιούχος αναλαμβάνει επιπλέον τη δέσμευση να εγκαθιστά φυτά εδαφοκάλυψης (κατάλληλα χειμερινά ψυχανθή, σιτηρά και σταυρανθή και μείγματα αυτών) στα αγροτεμάχια αυτά.
• Η δέσμευση της αγρανάπαυσης δύναται να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος. Εάν όμως η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης) τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ B: Αμειψισπορά

• Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης στην ειδική δέσμευση Β αρδεύσιμης έκτασης ενώ το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί μέχρι και στο 90%, χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή) και επίσης δηλώνονται στην αντίστοιχη ΕΑΕ ως ξηρικές.
• Η εναπομείνασα της αμειψισποράς έκταση, καλλιεργείται με επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες (Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλα, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, Βαμβάκι, Ηλίανθος).
• Στο πλαίσιο της δέσμευσης Β επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της ομάδας καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά».
• Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν:

• Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης, ενώ το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα ετήσια χειμερινά ψυχανθή και τα μείγματα ετήσιων χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά. Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκομίζονται και δεν βόσκονται. Κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραμένουν επί του εδάφους είτε ενσωματώνονται σε αυτό. Στο τμήμα της έκτασης στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς.
• Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις για το σύνολο των αγροτεμαχίων της ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλύσεις εδάφους (pH, αλατότητα, οργανική ουσία, νιτρικό άζωτο) και αρδευτικού νερού για το πρώτο έτος της διετούς δέσμευσης πριν την εφαρμογή της χλωράς λίπανσης και φυλλοδιαγνωστική για το δεύτερο έτος της δέσμευσης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια.
• Να διαθέτουν ετήσιο «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για το σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό). Το ετήσιο ΣΔΕ καταρτίζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται (εφόσον απαιτείται) και υπογράφεται από επιβλέποντα Γεωπόνο. Επιλέξιμες είναι οι δενδρώδεις καλλιέργειες που περιλαμβάνονται και στο σχετικό Πίνακα του Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος της αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/25.04.2019 (ΦΕΚ Β ́ 1496) ΚΥΑ σχετικά με το Πρόγραμμα Δράσης των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση περιοχές. Συγκεκριμένα επιλέξιμες είναι οι κάτωθι δενδρώδεις καλλιέργειες: εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά), πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά), μηλοειδή (αχλαδιά, μηλιά) και ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιμη ή διπλής κατεύθυνσης). Δεν εντάσσονται αγροτεμάχια με συγκαλλιέργεια των παραπάνω καλλιεργειών με εξαίρεση την συγκαλλιέργεια μηλιάς - αχλαδιάς, ροδακινιάς - νεκταρινιάς - βερυκοκιάς, και πορτοκαλιάς - μανταρινιάς - λεμονιάς. Επίσης είναι δυνατή η συγκαλλιέργεια μεταξύ διαφορετικών ποικιλιών ελιάς.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα.

• Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν ακαλλιέργητη παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης).
• Στην παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. άροση, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, βόσκηση κ.ά.) με εξαίρεση την ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι, που συνίσταται στην κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης καθώς και στην κοπή της ποώδους βλάστησης ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών (σύμφωνα με την περίπτωση Δ της παραγράφου 6 του άρθρου 40 της αριθ. 104/7056/22.01.2015/ΦΕΚ Β ́ 147 ΥΑ, όπως ισχύει).
• Αφορά τις επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες της Δράσης (Χειμερινά σιτηρά, Αραβόσιτος για καλαμπόκι, Κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης - ψυχανθή, Πατάτες, Ζαχαρότευτλα, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, Βαμβάκι, Ηλίανθος).
• Στο πλαίσιο της δέσμευσης επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της ομάδας καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά».
• Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες.

Ενδεικτικά, τα ποσά ενίσχυσης για κάθε δέσμευση της Δράσης 10.01.04 όπως γνωστοποιήθηκαν στην προδημοσίευση της πρόσκλησης, παρουσιάζονται παρακάτω:

Δέσμευση Α (αγρανάπαυση)

Ομάδα καλλιέργειας Ύψος ενίσχυσης - Απώλεια εισοδήματος (€/Ha/έτος) / Δυτική Ελλάδα
Αραβόσιτος 534
Ζαχαρότευτλα 502
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600
Βαμβάκι 600

Τα ύψη ενίσχυσης του πίνακα για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση θα είναι μειωμένα, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA.

Δέσμευση Β (αμειψισπορά)

Ομάδα καλλιέργειας Ύψος ενίσχυσης - Απώλεια εισοδήματος (€/Ha/έτος) / Δυτική Ελλάδα
Αραβόσιτος 390
Ζαχαρότευτλα 358
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600
Βαμβάκι 554
Ηλίανθος 320

Τα ύψη ενίσχυσης του πίνακα για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως ξηρική αμειψισπορά καλλιέργεια ψυχανθών και ως EFA πάλι καλλιέργεια ψυχανθών θα είναι μειωμένα, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA.

Δέσμευση Γ (χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες)

Ομάδα καλλιέργειας Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) / Δυτική Ελλάδα
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά – Μανταρινιά – Λεμονιά) 272
Ελιά (Επιτραπέζια, ελαιοποιήσιμη και διπλής κατεύθυνσης) 452
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά – Νεκταρινιά - Βερικοκιά) 317
Μηλοειδή (Μηλιά – Αχλαδιά) 188

Οι εργαστηριακές αναλύσεις ενισχύονται με επιπλέον ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 24 €/Ha.

Δέσμευση Δ (παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης)

Το ύψος ενίσχυσης (απώλεια εισοδήματος) υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) = (έκταση ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 μέτρων/ενταγμένη έκταση) * Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ).

Ομάδα καλλιέργειας ΤΑΚ (€/Ha/έτος) / Δυτική Ελλάδα
Χειμερινά σιτηρά 345,10
Αραβόσιτος για καλαμπόκι 1.778,53
Κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, ψυχανθή 1.431,40
Πατάτες 8.093,23
Ζαχαρότευτλα 1.672,80
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 8.674,67
Βαμβάκι 2.324,99
Ηλίανθος 1.320,00

Το ύψος ενίσχυσης θα είναι μειωμένο για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA.

 

imageedit 1 5853377420 logoETE 0 P4ALL Sesba Logo Colour DIVINA logo f Digita LogoWEMIN r2v logo 2    Social B Logo Stacked Colour RGBSENDING

MILE Bios Logo  REFORM SEASONREADY DigitalGURU logo